VEDTÆGTER

Hent vedtægterne som .pdf her

Foreningens navn er “Dansk Fertilitetsselskab”

* at samle alle faggrupper, der er involveret i infertilitetsbehandling i én national forening.

* at fremme den frie udveksling af information mellem faggrupperne og mellem klinikkerne og at formidle samarbejde mellem disse med henblik på at stimulere forskning, udvikling og kvalitetssikring af infertilitetsbehandlingen i Danmark.

* at varetage både offentlige og private ansatte medlemmers synspunkter, med det formål at sikre alle fertilitetspatienters interesser, uanset om de behandles på offentlige eller private klinikker

* at arbejde for at udbrede forståelsen for- og kendskabet til vores reproduktion – herunder indsatser omkring forebyggelse af reproduktive sygdomme og ufrivillig barnløshed.

* at øge kundskaberne blandt medlemmer og i samfundet som helhed om alle, dvs. kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske, psykiske og sociale, aspekter af infertilitet og infertilitetsbehandling for at fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling af de barnløse.

* at fungere som professionens talerør overfor befolkningen og myndighederne i faglige, politiske og etiske spørgsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

* at virke som kontaktorgan og dansk repræsentant i relation til beslægtede nordiske, europæiske og andre internationale organisationer.

Disse formål søges fremmet ved:

1. at arrangere årlige nationale IVF møder og deltage i arrangementet af de nordiske IVF møder.

2. at arrangere kurser, symposier mhp. opdatering og videreudvikling af de forskellige faggruppers viden og kunnen.

3. at arbejde for etablering af en national database med mulighed for samkøring og fri udveksling af data fra de tilsluttede klinikker.

4. at stimulere og koordinere fælles (nationale) forskningsprojekter og fælles publikationer for at profilere dansk IVF.

5. at nedsætte ad hoc ekspertudvalg (pressegruppe) mhp. rådgivning/orientering af myndigheder, pressen og offentligheden i øvrigt om faglige, etiske og andre spørgsmål som vedrører vort fag.

6. at deltage i nationalt og internationalt samarbejde på organisationsniveau.

Ordinært medlemskab af foreningen kan søges af enhver som i Danmark på klinisk og/eller forskningsniveau beskæftiger sig med infertilitet og infertilitetsbehandling. Medlemsskaren vil således både have akademisk og ikke akademisk baggrund. Anmodning om optagelse i foreningen sendes til bestyrelsen. Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den der ikke trods opfordring har betalt kontingent.

§ 3a: Et medlem der over en længere årrække igennem sit virke og engagement har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats for Dansk Fertilitetsselskab kan udnævnes til Æresmedlem. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske af en enig bestyrelse. Ethvert medlem kan skriftligt indstille et andet medlem til Æresmedlem. Indstillingen fremsendes til bestyrelsen til behandling. Et Æresmedlem er kontingentfrit, har ikke stemmeret, men kan deltage i alle møder på samme vilkår som andre medlemmer. Et Æresmedlem kan fratages sit medlemskab af en enig bestyrelse.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes på generalforsamlingen normalt ved almindelig stemmeflerhed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med det årlige, nationale IVF møde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel og der udsendes dagsorden i forbindelse med indkaldelsen. Dagsordenen skal mindst omfatte valg af dirigent, formandsberetning, beretning fra eventuelle udvalg, forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, fastsættelse af kontingent, valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant, samt eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Afstemningsproceduren bestemmes af dirigenten, dog gennemføres skriftlig afstemning, såfremt 1 af de tilstedeværende ønsker det. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen, enten på dennes initiativ eller såfremt mindst 5 medlemmer har anmodet herom. Anmodningen skal indeholde motivet til den ekstraordinære generalforsamling, der skal finde sted senest 3 uger efter anmodningens fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Foreningens bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode, består af 6 medlemmer. Bestyrelsens sammensætning reflekterer de forskellige faggrupper, som udgør foreningens medlemskreds og består af 1 formand, 1 læge, 1 biolog, 1 sygeplejerske, 1 bioanalytiker og 1 sekretær. Hver faggruppe stiller med kandidater til bestyrelsen. Formanden vælges blandt kandidaterne i læge- eller biologgruppen. Hvert medlem, som er til stede på generalforsamlingen, kan stemme til formandsvalget. Derudover kan hvert medlem til stede på generalforsamlingen afgive en stemme på en kandidat i egen faggruppe, således at alle udelukkende stemmer ved valg af egen faggruppes bestyrelsesmedlem. Samme procedure anvendes ved valg af bestyrelsessuppleanter, således at hver faggruppe udelukkende stemmer på egen faggruppe.

Ud over formand, bestyrelsesrepræsentanter og bestyrelsessuppleanter vælger generalforsamlingen 2 revisorer og én revisorsuppleant for en toårig periode, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Generalforsamlingen vælger først formanden og dernæst de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden samt læge og sygeplejerske repræsentanterne er på valg på de ulige årstal og biolog, bioanalytiker samt sekretær repræsentanterne på de lige årstal. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, kasserer og en sekretær. Formand og næstformand skal være fra hver sin faggruppe. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøde kan også afholdes, hvis fire bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøder refereres og beslutninger føres til protokol.

Bestyrelsen er pligtig til at gøre medlemmerne bekendt med bestyrelsesmødereferaterne, f.eks. i nyhedsbrev eller anden publikation.

Bestyrelsens opgaver:

1) Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige drift og ansvaret for at foreningens formål fremmes.

2) Bestyrelsen er foreningens officielle talerør.

3) Bestyrelsen har hovedansvaret for, at der planlægges og arrangeres regelmæssige nationale IVF-møder.

Mødearrangementet kan tildeles en klinik eller gruppe af klinikker på skift. De årlige møder, som afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling, bør have et fagligt indhold som afspejler medlemsskarens forskellige faglige udgangspunkt.

4) Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Generalforsamlingen kan ligeledes beslutte at nedsætte udvalg og i øvrigt tildele bestyrelsen specifikke opgaver.

5) Bestyrelsen afgør, hvilke nationale eller internationale foreninger og organisationer foreningen skal være tilsluttet.

Foreningens økonomi baseres primært på medlemmernes kontingent. Kontingentets størrelse vedtages årligt på selskabets ordinære generalforsamling. Medlemskab af Selskabet opnås ved betaling af kontingent. Betaling af kontingent kan ske efter den ordinære generalforsamling, hvor størrelsen af kontingentet er fastsat, og frem til den 1. august. Ved betaling af kontingent efter den 1. august pålægges gebyr. Gebyrets størrelse vedtages årligt på selskabets ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder et budget og et regnskab, der senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning afgives til revision hos de af foreningen valgte revisorer, som senest 3 uger senere tilbagesender regnskabet

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den, der trods opfordring ikke har betalt kontingent, og brugerprofilen slettes.

Ved skift af kassererposten er det tilstrækkeligt med underskrift af den siddende formand samt den afgående kasserer på bankens dokumenter.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af de ordinære medlemmer er repræsenteret, og kræver mindste to tredjedel af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt tilstilles medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Såfremt mindre end en tredjedel af stemmeberettigede medlemmer er til stede, udsættes spørgsmålet til en følgende ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. I begge tilfælde vedtages vedtægtsændringer ved simpel majoritet af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Forslag om opløsning af foreningen eller sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted, såfremt forslaget har været optaget på dagsordenen til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis forslaget vedtages, udsendes det til urafstemning blandt samtlige medlemmer og gennemføres, hvis mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Det afgøres ved urafstemning, hvorledes selskabets formue skal anvendes til de i formålsparagrafferne nævnte formål.

Stiftende generalforsamling, København den 16. August 1996

Vedtægtsændring § 6, Ordinær Generalforsamling, Svendborg, d. 10. marts 2001

Vedtægtsændring § 5 samt § 3, Ekstraordinær samt Ordinær Generalforsamling, Vejle, d. 26. marts 2006

Vedtægtsændring §3, § 5 og §6, Ordinær Generalforsamling, Billund, d. 17. marts 2013

Vedtægtsændring §2, Ordinær Generalforsamling, Nyborg, 13. marts 2016

Vedtægtsændring §5, Ordinær Generalforsamling, Nyborg, 11. marts 2017

Vedtægtsændring §2 og §3a, Ordinær Generalforsamling, Middelfart, d. 10. marts 2018

Vedtægtsændring §6, Ordinær Generalforsamling, Nyborg, 13. marts 2022