DFS DEFINITIONER

Påbegyndt cyklus: Et behandlingsforløb registreres som påbegyndt på patientens 1. stimulationsdag ved  stimulation med FSH, HMG eller CC. Ved spontane cykli er det 1. menstruationsdag, som er definitionen for påbegyndt behandling .

Afgrænsning af periode: Kalenderåret. Behandlingsforløb medregnes i det aktuelle år, når 1. stimulationsdag ved hormonstimulationer eller 1. menstruationsdag ved spontane cykli falder mellem 1. januar og 31. december (begge dage inclusiv).

Aflysning af behandling: Opgøres som aflyst før aspiration og som aflyst før transferering.

Positiv graviditetstest: Positiv hCG test målt på blod eller urin 14 dage efter transferering.

Biokemisk graviditet: Positiv hCG test minus kliniske tegn på intra- eller extrauterin graviditet påvist ved ultralydsscanning. 

Klinisk graviditet:

  1. a) Intrauterin(e) gestationssæk(ke) +/- hjertelyd, påvist ved ultralydsscanning 5 uger efter transferering,
  2. b) Extrauterin graviditet,

Implantationsrate: Defineres, som det enkelte embryons evne til implantation intra- eller extrauterint.

Summen af gestationssække beregnes som følger; antallet af intrauterine gestationssække med og uden hjertelyd påvist ved ultralydsscanning 5 uger efter transferering + antallet af extrauterine graviditeter tællende for en gestationssæk.

Implantationsraten beregnes som summen af gestationssække (med og uden hjertelyd) divideret med summen af transfererede embryoner.

Afsluttede kliniske graviditeter – forventede fødsler: Kliniske intrauterine graviditeter med hjertelyd påvist ved ultralydsscanning 5 uger efter transferering, hvorefter patienten afsluttes fra klinikken med forventet fødsel. Det antal som klinikken opgiver som forventede enkeltfødsler, tvillingefødsler og trillingefødsler, er det antal fødsler som der året efter skal kunne gøres rede for, det vil sige om graviditeten resulterer i fødsel eller abort